VEDTÆGTER

for

MIDTFJORD RADIO


§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er ”Midtfjord Radio”.

Foreningens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune.

Foreningens adresse er Blindebomsgade 4B, 9670 Løgstør. 


§ 2 Formål 

Foreningens hovedformål er at drive ikke kommerciel radiovirksomhed, herunder at etablere og drive en lokalradio, der kan dække hele Midtfjord området. 

Radioen skal drives uden økonomiske og politiske interesser. 

Foreningen er ansvarlig for, at foreningens formål varetages i overensstemmelse med gældende lovgivning, ligesom foreningen er ansvarlig for forvaltningen af de offentlige tilskud. 


§ 3 Betingelser for medlemskab 

Alle interesserede kan optages som medlem: 

 • Enkelte personer.
 • Husstande.
 • Foreninger.
 • Organisationer.
 • Virksomheder og institutioner m.v.

Personligt medlemskab giver uanset antal personlige medlemskaber ret til 1 stemme, 1 husstands medlemskab giver ret til 2 stemmer og et virksomheds-, institutions-, forenings- og et organisationsmedlemskab 1 stemme.
Det er en forudsætning for, at et husstandsmedlemskab kan afgive 2 stemmer, at der møder 2 personer, der begge har folkeregisteradresse på ejendommen, og som begge er myndige. Ingen umyndige har stemmeret.
En forening, organisation m.v. som har et medlemskab, har én stemme, som kan udøves af en fremmødt repræsentant for foreningen, hvis personen kan dokumentere, at han/hun er bemyndiget af organisationen/foreningen til at stemme på deres vegne.
En virksomhed, som har et medlemskab, har 1 stemme, hvis den fremmødte repræsentant kan fremvise udskrift eller andet, som godtgør, at han/hun tegner firmaet.
Indmeldelse sker ved henvendelse til radioen.
Udmeldelse kan ske ved personlig henvendelse til radioen. Alternativt kan henvendelse ske gennem en person med fuldgyldig fuldmagt.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det skønnes, at medlemmet modarbejder foreningens formål. Det pågældende medlem kan forlange at få spørgsmålet forelagt på generalforsamlingen.
Kun medlemmer kan deltage i spil, konkurrencer og lignende som foreningen måtte arrangere. Det samme er gældende for arrangementer og aktiviteter, der tilbydes på særlige medlemsvilkår.


§ 4 Kontingent 

Bestyrelsen fastsætter til enhver tid foreningens kontingent, og ændringer træder i kraft ved førstkommende opkrævning efter vedtagelsen. 

Kontingent, der gælder for 1. år, betales forud og opkræves ved indmeldelse. Ved udmeldelse sker der ingen refusion af kontingent. 

Kontingentrestance udover 3 måneder anses som væsentlig misligholdelse og medfører ophævelse af medlemskabet. 


§ 5 Beskrivelse af programvirksomhed 

Det er foreningens formål er udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, herunder at give en bred radiomæssig dækning, at informere, underholde og skabe debat, i første række i forhold til lokale anliggender og herigennem være med til at styrke nærdemokratiet i lokalsamfundet. 

Programvirksomheden skal være alsidig og følge de opstillede programplaner, herunder kravet om mindst en ugentlig times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold i form af et eller flere taleprogrammer. 

Ud over underholdning og information skal programvirksomheden medvirke til at skabe debat om lokale forhold. Enkeltstående borgere skal tillades public acces adgang. 

Den samlede programvirksomhed skal være alsidig, men den enkelte udsendelse behøver ikke være det. 

Der er tale om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, hvorfor der ikke må indgå reklamer i programvirksomheden eller på foreningens hjemmeside. 


§ 6 Foreningens hjemmeside 

Foreningen opretter en hjemmeside på www.midtfjordradio.dk. 

Hjemmesiden skal indeholde følgende: 

 1. Foreningens navn
 2. Foreningens adresse
 3. Foreningens kontaktoplysninger, herunder foreningens email-adresse
 4. Stationens navn og frekvenser
 5. Beskrivelse af stationens programvirksomhed og sendetider
 6. Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente myndighed
 7. Gældende vedtægter og oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og skal annonceres mindst 14 dage før i radioen og på radioens hjemmeside. 

Kun medlemmer har adgang, og skal kunne legitimere sig ved kørekort/sygesikringsbevis og en gyldig medlemskvittering. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give ikke-medlemmer adgang til at overvære generalforsamlingen, dog uden stemmeret. 

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der møder til generalforsamlingen og har mindst 3 måneders medlemskab, kan legitimere sig ved kørekort/sygesikringsbevis samt er i besiddelse af gyldig medlemskvittering. 

Et husstandsmedlemsskab giver på generalforsamlingen ret til adgang og stemmeret for 2 myndige personer i husstanden. Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt. 

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige redaktionelle rettelser i foreningens vedtægter. 

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsensberetning.
 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for indeværende år.
 5. Indkomneforslag.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Forslag til vedtægtsændringer dog senest 1. januar. 

Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, dog undtaget situationer om vedtægtsændringer og andre væsentlige beslutninger, bl.a. ophør af foreningen. 

Ved disse beslutninger kræves et kvalificeret flertal, således at mindst 3⁄4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for vedtægtsændringer eller ophør af foreningen.

 

§ 8 Bestyrelse 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af og blandt foreningens medlemmer, dog kan et bestyrelsesmedlems ægtefælle eller samlever ikke vælges. 

Ingen lønnet medarbejder kan vælges til bestyrelsen. 

Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i lokalområdet. Dette hindrer dog ikke bestyrelsesmedlemmer i at fraflytte deres bopæl, såfremt der fortsat bevares et flertal af bestyrelsesmedlemmer med bopæl i lokalområdet. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og der vælges i lige år 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. 

Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningens medarbejdere har mulighed for at vælge 1 medlem, der deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 


§ 9 Daglig ledelse 

Den daglige ledelse tilrettelægger radioens programvirksomhed og er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at radioen drives efter foreningens formål, jf. § 2 og 5. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger en eventuel daglig ledelse samt alt lønnet personale. Ledelsen har ansvar for foreningens drift, den daglige ledelse skal handle inden for de budget- og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for foreningen. 


§ 10 Regnskab og revision 

Regnskabsåret er kalenderåret. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Den statsautoriserede eller registrerede revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. 

Foreningen er forpligtet til at opbevare de seneste 5 års regnskabsmateriale forsvarligt og tilgængeligt for revisor. 


§ 11 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter forlangende af mindst 10% af foreningens medlemmer, på revisors forlangende eller efter bestyrelsens skøn. 

Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling, idet dagsordenen skal offentliggøres. Er indkaldelsen efter krav fra medlemmerne, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse. 


§ 12 Tegningsregel 

Foreningen tegnes af formanden eller i hans frafald af næstformanden sammen med et yderligere bestyrelsesmedlem. 

Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomheden og anvendelse af tilskud. Foreningen repræsenteres over for Radio- og tv-nævnet af den eller de tegningsberettigede personer, alternativt kan foreningen vælge at udpege en eller flere kontaktpersoner, der repræsenterer foreningen.

 

§ 13 Hæftelse 

Medlemmer eller bestyrelse har ingen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

 

§ 14 Ophør af foreningen 

Foreningen kan kun opløses ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Mindst 3⁄4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsningen på begge generalforsamlinger, og kun medlemmer med mindst ét års medlems-anciennitet har stemmeret. 

På den sidste generalforsamling tages beslutning om anvendelse af foreningens nettoformue, der kan overføres til en forening med lignende formål, men ellers skal gå til almennyttig virksomhed, fortrinsvis af kulturel art. 

 • Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 24.02.1986.
 • Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 10.12.1986.
 • Ændret på ordinær generalforsamling den 17.03.1987.
 • Ændret på ordinær generalforsamling den 12.02.1990.
 • Ændret på ordinær generalforsamling den 16.03.1993.
 • Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 25.05.2005.
 • Ændret på ordinær generalforsamling den 28.03.2011.
 • Ændret på ordinær generalforsamling den 30.03.2016.
 • Ændret på ordinær generalforsamling den 22.03.2017.
 • Ændret på ordinær generalforsamling den 12.03.2020
 • Ændret på ordinær generalforsamling den 15.03.2023